φόρος

Παρέχουμε βοήθεια και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη φορολογικής στρατηγικής μεγιστοποιώντας τα φορολογικά οφέλη, όπως επίσης και βοήθεια στη συμμόρφωση με τις κυβερνητικές απαιτήσεις.

Οι επαγγελματικές φορολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

• Εγγραφή στο Tμήμα Φορολογίας Κύπρου και στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet
• Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Εταιρείας στο Tμήμα Φορολογίας Κύπρου
• Αναφορές δέουσας επιμέλειας φόρου (due diligence) και άλλες φορολογικές υπηρεσίες συμμόρφωσης και εκπροσώπησης
• Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων στο Tμήμα Φορολογίας Κύπρου
• Διαδικασία έκδοσης φορολογικών γνωματεύσεων από το Tμήμα Φορολογίας Κύπρου
• Επικοινωνία με το Tμήμα Φορολογίας Κύπρου για έκδοση πιστοποιητικών εκκαθάρισης φόρου, πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας και πιστοποιητικών για αποφυγή διπλής φορολογίας
• Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για διεθνείς και Kυπριακές εταιρείες

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

• Εγγραφή στο Tμήμα Φορολογίας Κύπρου και στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet
• Προετοιμασία και υποβολή προσωπικών φορολογικών δηλώσεων στο Tμήμα Φορολογίας Κύπρου
• Eτοιμασία Κεφαλαιουχικών καταστάσεων
• Επικοινωνία με το Tμήμα Φορολογίας Κύπρου για έκδοση πιστοποιητικών εκκαθάρισης φόρου, πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας και πιστοποιητικών για αποφυγή διπλής φορολογίας
• Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για άτομα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική ύφεση ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο του ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη. Η διαδικασία αυτή προκάλεσε πολλές τροπολογίες στη νομοθεσία της Ε.Ε. επηρεάζοντας τους εθνικούς κανονισμούς ΦΠΑ των κρατών μελών.

Ως αποτέλεσμα η συμμόρφωση, ο προγραμματισμός και τα λογιστικά για αυτή τη φορολογία έχουν γίνει ένα ακόμη πιο περίπλοκο έργο. Εμείς στην EPW μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους προς το ΦΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η μη συμμόρφωση τους που θα απέφερε ποινές και χρεώσεις.

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ΦΠΑ που προσφέρονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Εγγραφή στο ΦΠΑ και VIES
• Ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και άλλες υπηρεσίες συμμόρφωσης
• Διαγραφή ΦΠΑ
• Άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες ΦΠΑ