φόρος

Παρέχουμε βοήθεια και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη στρατηγικής που μεγιστοποιεί τα φορολογικά οφέλη και συμμορφώνεται με τις κυβερνητικές απαιτήσεις.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εγγραφή στο μητρώο των Φορολογικών Αρχών
 • Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων στις τοπικές Φορολογικές Αρχές
 • Προετοιμασία και ετήσια αναθεώρηση των φορολογικών δηλώσεων
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων από τις Φορολογικές Αρχές
 • Συμφωνία με τις Φορολογικές Αρχές / φορολογικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Εγγραφή στο μητρώο των Φορολογικών Αρχών
 • Προετοιμασία και υποβολή των προσωπικών φορολογικών δηλώσεων στις τοπικές Φορολογικές Αρχές
 • Προετοιμασία και υποβολή προσωπικών κεφαλαιακών καταστάσεων
 • Διαπραγματεύσεις και συμφωνία με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχεδιασμός για φορολογική βελτιστοποίηση
 • Εξασφάλιση πιστοποιητικού εκκαθάρισης φορολογικών υποχρεώσεων από τις Φορολογικές Αρχές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική ύφεση ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο του ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη. Η διαδικασία αυτή προκάλεσε πολλές τροπολογίες στη νομοθεσία της Ε.Ε. επηρεάζοντας τους εθνικούς κανονισμούς ΦΠΑ των κρατών μελών.

Ως αποτέλεσμα η συμμόρφωση, ο προγραμματισμός και τα λογιστικά για αυτή τη φορολογία έχουν γίνει ένα ακόμη πιο περίπλοκο έργο. Εμείς στην EPW μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους προς το ΦΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η μη συμμόρφωση τους που θα απέφερε ποινές και χρεώσεις.