Η υπηρεσία αποσκοπεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης και της εμπιστοσύνης ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα κάνουν δεόντως αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί.

serv2

Η διοικητική υπηρεσία της EPW αποσκοπεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα κάνουν δεόντως αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί. Η διοικητική υπηρεσία για χρήματα ή σημαντικά έγγραφα χρησιμοποιείται επίσης από τους πελάτες μας σε καταστάσεις όπου πρέπει να προστατεύσουν τα χρήματά τους για διάφορους λόγους (κλοπή, άλλο άτομο, σε περίπτωση θανάτου), αν και δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένο συμβατική σχέση.

Η EPW ενεργεί ως ανεξάρτητο τρίτο μέρος που παίρνει χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα υπό κράτηση, τα οποία αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης – όπως αγορά ή πώληση ακινήτων – μέχρι τη στιγμή της εκπλήρωσης της συμφωνίας. Έτσι, οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συναλλαγής σας χωρίς φόβο, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι ο αντισυμβαλλόμενος εκπληρώνει σωστά τη σύμβαση.

Τα χρήματα ή τα πολύτιμα αντικείμενα που τοποθετούνται στο μεσεγγύημα θα πληρωθούν μόνο με την εκπλήρωση του αντίστοιχου ανταλλάγματος. Εάν δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση του αντισυμβαλλομένου, τα χρήματα επιστρέφονται από το EPW στο μέρος που τα κατέθεσε στο μεσεγγύο. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή αυξάνει την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη των μερών στη συμβατική σχέση.

Σε σύγκριση με παρόμοιες συμβολαιογραφικές ή τραπεζικές υπηρεσίες, η διοικητική μας υπηρεσία είναι πιο συμφέρουσα για τους πελάτες μας όσον αφορά το κόστος. Η όλη διαδικασία διευθέτησης των υπηρεσιών είναι επίσης λιγότερο επίσημη (μια σύμβαση μπορεί ακόμη και να συναφθεί εξ αποστάσεως) και μπορεί ακόμη και εύκολα να πραγματοποιηθεί σε σχέση με μη τυποποιημένες συμφωνίες μεταξύ των μερών. Άλλοι λόγοι για τη χρήση των υπηρεσιών του δικηγόρου μας περιλαμβάνουν:

  • Σύνταχση λεπτομερής γραπτής συμφωνίας;
  • Ειδικοί αποκλειστικοί τραπεζικοί λογαριασμοί και φύλαξη σε τραπεζικά θησαυροφυλάκια;
  • Ασφάλιση δικηγόρου;
  • Μυστικότητα;
  • Ευθύνη;
  • Χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη συμβολαιογραφική υπηρεσία;

Ανοίξτε το λογαριασμό σας σήμερα. Είναι χωρίς κόστος να ανοίξει και μπορείτε να ολοκληρώσετε διαδικασία σε μόλις 5 βήματα.

Ανοιγμα Λογαριασμού

Έχετε Λογιαργιασμό; Είσοδος