Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής κάθε εταιρείας. Η ύπαρξη εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη διαχείριση και μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που είναι και ο βασικός στόχος κάθε επιχείρησης. Στην EPW Europe Private Wealth Ltd, εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προσφέροντας τους την εμπειρία και την υποστήριξη μας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:
Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού, Σχέδια παροχής κινήτρων, Διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημιουργία και Ανάλυση Εκπαιδευτικού Πλάνου, Διαγνωστικές Μελέτες Προσωπικού, και Υπηρεσίες Εξεύρεσης και Στελέχωσης Προσωπικού.

 

Νομικές υπηρεσίες

Έχοντας κατά νου τα συμφέροντα των πελατών μας, έχουμε επιλέξει προσεκτικά στρατηγικούς εταίρους που έχουν την ικανότητα και μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών μας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (FIDUCIARY)

 • Παροχή υπηρεσιών για δημιουργία νέας εταιρείας
 • Παροχή εγγεγραμμένου γραφείου
 • Παροχή εντολοδόχων μετόχων
 • Διορισμός εταιρικών συμβούλων
 • Διορισμός εταιρικού γραμματέα
 • Διορισμός υπογραφόντων τραπεζών

ΓΡΑΦΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Προετοιμασία αρχείων συναντήσεων διευθυντή/ων και μετόχων
 • Προετοιμασία και υποβολή ετήσιας έκθεσης της εταιρείας
 • Παραχώρηση γραφειακού χώρου για διευθυντικές / μετοχικές συναντήσεις
 • Διατήρηση και φύλαξη νόμιμων αρχείων και μητρώων της εταιρείας
 • Έκδοση και φύλαξη πιστοποιητικών μετοχών
 • Διευθέτηση νομιμοποίησης και πιστοποίησης των μετοχικών εγγράφων
 • Παροχή υποστήριξης για τήρηση του Καταστατικού της εταιρείας με τις σχετικές συμφωνίες μετόχων και νομοθεσίας
 • Λεπτομερής διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης
 • Επικοινωνία με τον Έφορο Εταιρειών για όλες τις απαραίτητες υποβολές εντύπων και αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών.
 • Παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια εξαγοράς, συγχώνευσης και πώλησης της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πιο πάνω υπηρεσίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: +357 22 866060 ή μέσω e-mail στο service@epw.com.cy